Tarieven

Psychosociale therapie

In een psychosociale therapeutische sessie ga ik met jou na wat er op onbewust niveau speelt met betrekking tot wat op dat moment van toepassing is en welke vragen of thema’s naar boven komen. Dit kan op verschillende manieren door bepaalde vragen te stellen, oefeningen te doen en een opdracht te geven voor de volgende sessie. Voordat ik met jou aan de slag kan, zal een intakegesprek nodig zijn. Dit hoort dan direct bij de eerste sessie en is een maatstaf van waarop ik moet letten. Een sessie duurt ongeveer een uur.

Intake sessie €50,00
Psychosociale therapeutische sessie €70,00

Psychoanalyse

Psychoanalyse is in principe hetzelfde als een psychosociaal therapeutisch gesprek, alleen is het ook mogelijk om aparte psychoanalytische methoden te doen, waarin een reeks van eerder geplande gesprekken of een intakegesprek niet nodig is. Een woordassociatie, tekening of droom kan op zichzelf veel aangeven over wat er speelt en wat verbeterd kan worden. Zou je graag een tekening willen laten zien of droom vertellen die jou aanspreekt en achterhalen wat het over jou aangeeft? Boek een aparte sessie speciaal hiervoor.

Droomanalyse €40,00
Tekenanalyse€40,00
Woordassociatietest€40,00

Coaching

In een coachingsgesprek wordt er niet per se nadruk gelegd op het onbewuste of wat zich in de jeugd heeft plaatsgevonden, maar op jouw doelen. Hiermee help ik jou ze te verwezenlijken en verder te ontwikkelen. Ik zal jou niet zo nodig onderwijzen, maar eerder inspireren en ondersteunen in wat voor jou van belang is. Denk bijvoorbeeld aan een winnende mindset, objectieve feedback en ontdekken van mogelijke blinde vlekken die je in de weg staan. Is het doel gekoppeld aan het bespreekbaar maken van een bepaald onderwerp of conflict met één of meer personen en heb je liever een gespreksbegeleider daarbij nodig? Boek daarvoor een gespreksbegeleiding.

Coaching sessie één-op-één€60,00
Gespreksbegeleiding€70,00

Psychosocial therapy

In a psychosocial therapeutic session, I will examine with you what is going on in the subconscious, with regards to what is applicable at that moment and which questions or themes arise. This can be done in various ways by asking certain questions, doing certain therapeutic exercises and giving an assignment for the next session. An intake session will be required, before I can get started with you. This is connected to the first therapeutic session and is a measure of what I should pay attention to. A session is about one hour.

Intake session €50,00
Psychosocial therapy session€70,00

Psychoanalysis

Psychoanalysis is basically the same as a psychosocial therapeutic session, but it is also possible to do separate psychoanalytic methods, in which a series of previously planned sessions or an intake session is not necessary. A word association, drawing or dream in itself can also indicate a lot of what is going on and what can be improved. Would you like to show a drawing or tell a dream that appeals to you and find out what it indicates about you? Book a separate session for this.

Dream analysis €40,00
Drawing analysis€40,00
Word Association Test€40,00

Coaching

In a coaching session, the emphasis is not necessarily on the unconscious or what happened in your childhood, but on your goals. With this I help you realize and further develop them. I will not ‘teach’ you anything, but play a role in inspiring and supporting you in what is important to you. For example, think of a winning mindset, objective feedback and discovering possible blind spots that stand in your way. Is the goal linked to making a certain subject or conflict a topic for a discussion, with one or more people and would you rather have a counselor for this? Book a mediation consultation.

Coaching session one-on-one €60,00
Mediation consultation€70,00