Veelgestelde vragen | FAQs

Zorgverzekering

Zorgverzekeraars vergoeden de kosten die gemaakt worden door een behandelaar alleen wanneer er sprake is van een DSM-5 classificatie. Wat is een DSM-5 classificatie? De DSM-5 staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Het is een handboek van psychiatrische aandoeningen en wordt door psychologen en psychiaters gebruikt als een classificatiesysteem. In dit handboek worden de criteria van verschillende ziektebeelden of stoornissen beschreven zoals autisme, adhd, ptss, aanpassingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, verslavingen en bipolaire stemmingsstoornissen. Meestal verwijst de huisarts als er een diagnosis of vermoeden is van een DSM-5 classificatie en waar deze kan worden behandeld. Denk bijvoorbeeld aan de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Zorgverzekeraars gebruiken dit handboek ook om te bepalen of een behandeling wel of niet vergoed kan worden. Het is dus afhankelijk van de ernst van de klacht binnen de huisartsen- of gezondheidszorg. Het gaat dan om noodzakelijk zorg. De behandelingen van Hidden Divine vallen daar niet onder, aangezien een GZ psycholoog, (klinisch) psycholoog of psychiater gespecialiseerd en dus beter geschikt is om dit soort gevallen te behandelen.

Health insurance

Health insurers only covers the costs incurred by a practitioner or doctor if there is a DSM-5 classification. What is a DSM-5 classification? The DSM-5 stands for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. It is a handbook of psychiatric disorders and is used by psychologists and psychiatrists as a classification system. This handbook describes the criteria for various disorders such as autism, adhd, ptsd, personality disorders, eating disorders, addictions and bipolar mood disorders. Usually the general practitioner refers if there is a diagnosis or suspicion of a DSM-5 classification and where it can be treated. Consider, for example, mental health care (GGZ). Health insurers also use this manual to determine whether or not a treatment can be covered. It depends on the seriousness of the complaint within the general practitioner or health care system. This falls under necessary essential care. The treatments of Hidden Divine are not included in these circumstances, since a (clinical) psychologist or psychiatrist is specialized and therefore more suitable to threat these types of cases.


Hidden Divine diensten

Coaching-, mediation- en psychosociale therapeutische sessies kunnen van hulp zijn bij verschillende klachten, problemen of vraagstukken. Het kan dat je tegen dingen aanloopt door bepaalde ervaringen in de maatschappij of die zich tijdens de jeugd hebben afgespeeld. Denk bijvoorbeeld aan angst, verdriet, onzekerheid, stress, relatieproblemen, problematiek wat betreft maatschappelijk thema’s of eenzaamheid. Soms hoeft niets je te mankeren. Het kan dat je gewoonweg steun nodig hebt of jouw verhaal kwijt wil en je hart wilt luchten. Het kan dat je je niet lekker in je vel voelt, weinig levensenergie hebt, in de put zit, geen doel of motivatie in jouw leven hebt. Het leven loopt niet lekker en je komt er niet zelf uit door mogelijke blinde vlekken of tunnelvisie. Misschien wil je een conflict of moeilijk thema met een vriend, kennis of familielid bespreekbaar maken. Wellicht heb je een coach nodig die je begeleidt in het verwerkelijken van jouw doelen. Uiteindelijk gaat het om kijken wat op dieper niveau ligt en wat daar jouw aandacht vraagt. Nieuwe (of verborgen) aspecten van jezelf herkennen door bijvoorbeeld een droom- of tekenanalyse. Het gaat in ieder geval over gevallen waar een verwijzing van de huisarts niet nodig is.

Hidden Divine services

Coaching-, mediation- and psychosocial therapeutic sessions can be of help with various complaints, problems or questions. It is possible that you run into things because of certain experiences in society or that took place in childhood. For example, think of fear, sadness, insecurity, stress, relationship problems, problems related to social themes or loneliness. You don’t have to have a certain issue. You may simply need support or want to share your story and express your feelings. It is possible that you may not feel comfortable in your own skin, have little life force energy, are depressed, have no purpose or motivation in your life. Life is not going well and you can’t get out of it yourself because of possible blind spots or tunnel vision. You may want to discuss a conflict or difficult topic with a friend, acquaintance or family member. You may need a coach to guide you in achieving your goals. Mostly it is about looking at what lies at a deeper level and what wants your attention. Recognizing new (or hidden) aspects of yourself through, for example, a dream- or drawing analysis. In any case, this concerns conditions where a referral from a general practitioner or doctor is not necessary.

Annuleringsvoorwaarden

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling worden geannuleerd. Er worden namelijk reis- en ruimtekosten van de therapeut in rekening gebracht bij het inplannen van een afspraak met de cliënt. Bij het niet opdagen (no show) of annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

Cancellation policy

Appointments must be canceled at least 24 hours before the time of treatment. This is because the therapist’s travel and space costs are charged when scheduling an appointment with the client. In case of non-cancellation (no show) and in case of cancellation within 24 hours before the appointment, the therapist is entitled to the reserved time.