Veelgestelde vragen | FAQs

Zorgverzekering

De behandelingen van Hidden Divine worden vastgesteld als psychosociale therapie. Psychosociale therapie kan worden vergoed via de zorgverzekering. De zorgverzekeraar stelt wel eisen aan de vorm van de behandeling. Zo worden groepsbehandelingen, een intakegesprek of behandelingen die niet medisch bedoeld zijn niet vergoed. De basis zorgverzekering dekt de kosten voor deze behandeling niet. In sommige gevallen kan een aanvullende verzekering de kosten van psychosociale zorg vergoeden. Hiervoor is het van belang dat je een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen hebt en de therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging die door de zorgverzekeraar wordt erkend. Hidden Divine is als Vergoedbare CAT-therapeut aangesloten bij de volgende zorgverzekeraars:

Health insurance

Hidden Divine’s treatments are established as psychosocial therapy. Psychosocial therapy can be reimbursed through health insurance. The health insurer does set requirements for the form of treatment. For example, group treatments, an intake interview or treatments that are non-medically intended are not reimbursed. The basic health insurance does not cover the costs for this treatment. In some cases, additional insurance can reimburse the costs of psychosocial care. For this, it is important that you have supplementary insurance for alternative medicine and the therapist is a member of a professional association that is recognized by the health insurer. Hidden Divine is a Reimbursable CAT therapist, affiliated with the following health insurers:


Hidden Divine diensten

Coaching-, mediation- en psychosociale therapeutische sessies kunnen van hulp zijn bij verschillende klachten, problemen of vraagstukken. Het kan dat je tegen dingen aanloopt door bepaalde ervaringen in de maatschappij of die zich tijdens de jeugd hebben afgespeeld. Denk bijvoorbeeld aan angst, verdriet, onzekerheid, stress, relatieproblemen, problematiek wat betreft maatschappelijk thema’s of eenzaamheid. Soms hoeft niets je te mankeren. Het kan dat je gewoonweg steun nodig hebt of jouw verhaal kwijt wil en je hart wilt luchten. Het kan dat je je niet lekker in je vel voelt, weinig levensenergie hebt, in de put zit, geen doel of motivatie in jouw leven hebt. Het leven loopt niet lekker en je komt er niet zelf uit door mogelijke blinde vlekken of tunnelvisie. Misschien wil je een conflict of moeilijk thema met een vriend, kennis of familielid bespreekbaar maken. Wellicht heb je een coach nodig die je begeleidt in het verwerkelijken van jouw doelen. Uiteindelijk gaat het om kijken wat op dieper niveau ligt en wat daar jouw aandacht vraagt. Nieuwe (of verborgen) aspecten van jezelf herkennen door bijvoorbeeld een droom- of tekenanalyse. Het gaat in ieder geval over gevallen waar een verwijzing van de huisarts niet nodig is.

Hidden Divine services

Coaching-, mediation- and psychosocial therapeutic sessions can be of help with various complaints, problems or questions. It is possible that you run into things because of certain experiences in society or that took place in childhood. For example, think of fear, sadness, insecurity, stress, relationship problems, problems related to social themes or loneliness. You don’t have to have a certain issue. You may simply need support or want to share your story and express your feelings. It is possible that you may not feel comfortable in your own skin, have little life force energy, are depressed, have no purpose or motivation in your life. Life is not going well and you can’t get out of it yourself because of possible blind spots or tunnel vision. You may want to discuss a conflict or difficult topic with a friend, acquaintance or family member. You may need a coach to guide you in achieving your goals. Mostly it is about looking at what lies at a deeper level and what wants your attention. Recognizing new (or hidden) aspects of yourself through, for example, a dream- or drawing analysis. In any case, this concerns conditions where a referral from a general practitioner or doctor is not necessary.

Annuleringsvoorwaarden

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling worden geannuleerd. Er worden namelijk reis- en ruimtekosten van de therapeut in rekening gebracht bij het inplannen van een afspraak met de cliënt. Bij het niet opdagen (no show) of annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

Cancellation policy

Appointments must be canceled at least 24 hours before the time of treatment. This is because the therapist’s travel and space costs are charged when scheduling an appointment with the client. In case of non-cancellation (no show) and in case of cancellation within 24 hours before the appointment, the therapist is entitled to the reserved time.